Het is vandaag vrijdag. Wij zijn geopend tot 17:30 uur.

Privacy Statement

Reformhuis Ligthart verwerkt persoonsgegevens van haar klanten. Reformhuis Ligthart doet dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Via deze website (www.reformhuisligthart.nl, website van Reformhuis Ligthart) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Reformhuis Ligthart vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heel belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de wet AVG (ingaand op 25 mei 2018 aanstaande) stelt.

Dat betekent onder andere dat wij:
duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
je recht respecteren om jouw persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doelen. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 juni 2021.

Functionaris Gegevensbescherming

In het kader van de wet AVG kunnen we melden dat Reformhuis Ligthart geen Functionaris Gegevensbescherming heeft, maar we helpen je graag met jouw vragen.Hiervoor kun je contact opnemen via: 071 515 0115

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam,
adres (bedrijf),
woonplaats (bedrijf),
telefoonnummer (bedrijf),
mobiel telefoonnummer (bedrijf en/of privé),
e-mailadres (bedrijf en/of privé).

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens? Reformhuis Ligthart verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we in het geval van calamiteiten persoonsgegeven verwerken.

2. CRM administratie en dienstverlening
In ons CRM (Customer Relationship Management) systeem houden we bij wie de klanten en leveranciers van Reformhuis Ligthart zijn, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken en tot dienst te zijn.
Je kan Reformhuis Ligthart via verschillende kanalen bereiken: telefoon, 071 – 51 50 115. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

3. Privacy Waarborg
Om de mogelijke audits en kwaliteitsonderzoeken te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.

4. Verbetering Reformhuis Ligthart dienstverlening
Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant gevonden worden.

5. Bijzondere gegevens
Wij verwerken één type bijzondere persoonsgegeven. Namelijk geslacht (zijnde m/v). Het type geslacht verwerken we om je in alle mogelijke communicatie aan te kunnen spreken met ‘mevrouw’ of ‘meneer’.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via: 071 515 0115

Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou hebben verwerkt en vastgelegd. We leggen je desgewenst uit over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben vastgelegd? Laat het ons dan weten, dan passen we het zo snel als mogelijk aan.

Vergetelheid: Je kan ons verzoeken de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing doeleinden? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de nieuwe AVG wetgeving om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

Jouw toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.

Klacht indienen bij de AP: Indien je van mening bent dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Reformhuis Ligthart bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken. Wij bewaren gegevens zolang je geabonneerd bent op de nieuwsbrief. Wanneer je ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, bewaren we je gegevens nog gedurende 6 maanden nadat we hierop hebben gereageerd, om eventuele vervolgvragen te kunnen beantwoorden. Bedrijfsgegevens bewaren we zolang de onderlinge dienstverlening loopt. Gerelateerde persoonlijke gegevens – in relatie met het bedrijf waarvoor je werkt of optreedt – vallen hier tevens onder.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (opdracht, afname dienst en/of product of een evenement) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Reformhuis Ligthart: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken neem dan contact met ons op! Afsluitend, we verwerken sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

Links

Op de website van Reformhuis Ligthart zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Reformhuis Ligthart is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende eigenaar/organisatie lezen.

Deze merken bieden wij aan